رزومه و مجوز های موسسه

تاییدیه آموزش مرکزی شرکت ملی نفت ایران

تاییدیه آموزش مرکزی شرکت ملی نفت ایران

تقدیرنامه اتحادیه صادرکنندگان فراورده های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تقدیرنامه اتحادیه صادرکنندگان فراورده های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تقدیرنامه از سازمان فنی و حرفه ای کل استان تهران

تقدیرنامه از سازمان فنی و حرفه ای کل استان تهران تقدیرنامه از سازمان فنی و حرفه ای کل استان تهران

هشت بار حضور پیاپی در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

هشت بار حضور پیاپی در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی هشت بار حضور پیاپی در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی