نمونه مدرک ترجمه شده

یکی از راه های تشخیص گواهینامه های معتبر قابلیت ترجمه به همراه تاییدیه وزرات امور خارجه و قوه قضاییه می باشد، که نمونه ای از ترجمه مدرک صادر شده از مجتمع فنی فلات قاره مهمور به تاییدیه قوه قضاییه و وزرات امور خارجه در زیر قابل مشاهده می باشد:

نمونه مدرک ترجمه شده
نمونه مدرک ترجمه شده
نمونه مدرک ترجمه شده
نمونه مدرک ترجمه شده